Do celów statutowych Fundacji należy:

 1. Rozwijanie samodzielności, inicjatywy i przedsiębiorczości społeczeństwa.
 2. Promowanie i wzmacnianie idei państwa prawa poprzez edukację prawną i obywatelską.
 3. Wspieranie, rozwijanie, umacnianie i inicjowanie postaw proaktywnych i twórczych w życiu społecznym i gospodarczym.
 4. Budowanie w członkach społeczeństwa poczucia możliwości wywierania realnego wpływu na życie osobiste oraz społeczne.
 5. Edukacja prawna obywateli i działania na rzecz zwiększenia zrozumienia własnych praw i obowiązków w społeczeństwie.
 6. Pomoc prawa osobom w trudnej sytuacji materialnej.
 7. Pomoc i wsparcie psychologiczne osób w trudnej sytuacji życiowej.
 8. Pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z różnych sfer życia.
 9. Wspieranie ochrony praw i wolności obywatelskich.
 10. Podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa.
 11. Promowanie idei uczenia się przez całe życie.
 12. Propagowanie rozwiązań ułatwiających godzenie życia zawodowego z prywatnym.
 13. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 14. Propagowanie zrównoważonego rozwoju i społeczeństwa opartego na wiedzy i współodpowiedzialności za kształt państwa.
 15. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społeczne.
 16. Wspieranie rozwoju regionalnego.
 17. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.