Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie i prowadzenie szeroko pojętego poradnictwa w postaci niezależnych usług wspierających obywateli w zakresie celów Fundacji.

2. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego w tym grup wsparcia na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

3. Organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających promować postawy prospołeczne.

4. Organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z realizacja celów Fundacji.

5. Przygotowywanie i prowadzenie programów tematycznych w zakresie realizacji celów Fundacji.

6. Działalność edukacyjną, doradczą i wydawniczą.

7. Prowadzenie działalności naukowej i badawczej.

8. Współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.